Get in Touch

Feel free to drop us a line below!

Contact info

  • Zhangtan Village, Guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou, China
  • info@ortonbaths.com
  • +86 571 5715 9959

Get in Touch

Feel free to drop us a line below!

Contact info

  • Zhangtan Village, Guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou, China
  • info@ortonbaths.com
  • +86 571 5715 9959